Regulamin

TAMT

REGULAMIN OGÓLNY PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.TAMT.CO

Niniejszy regulamin dotyczy użytkowników nie korzystających z usług platformy, dotyczy zaś odwiedzających witrynę internetową www.tamt.co w celu uzyskania informacji o produktach i usługach platformy internetowej. Regulamin świadczonych usług stanowi oddzielny dokument.

I. Ogólne warunki

1. Niniejszy Regulamin informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Platformy („Użytkownicy”) znajdującej się pod adresem elektronicznym www.tamt.co, zwanej dalej „Platformą” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest MECH sp. z o.o. („MECH”) z siedzibą w Tyczynie, ul. Mickiewicza 18, 36-020 Tyczyn.

3. Zawartość strony głównej Platformy, wszystkich podstron i zamieszczonych dokumentów, treści i plików stanowi własność Administratora danych.

4. Platforma internetowa ma charakter informacyjny i marketingowy. MECH dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne, przejrzyste i aktualne.

5. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie pozwalające na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci internetowej. Dostęp do Platformy może odbywać się przy wykorzystaniu m.in. przeglądarek internetowych.

6. Administrator oświadcza, że elementy Platformy są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

7. Podanie ewentualnych danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Platformy.

8. Umowa usług świadczonych przez platformę www.tamt.co wraz z załącznikami podpisywany będzie indywidualnie z przedsiębiorstwem chcącym skorzystać z w pełni funkcjonalnego narzędzia.

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników Platformy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Platformy i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem.

III. Prawo dostępu

1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej.

VII. Mechanizm cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, są one zapisywane podczas korzystania z Platformy na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi poprawną prezentację danych zawartych na platformie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji platformy pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

VIII. Odpowiedzialność

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które mogą zostać zamieszczone na stronach Platformy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Platformy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Platformy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

XI. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w MECH pod adresem e-mail: chrzanowski.maciej@gmail.com lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

W przypadku pytań odnośnie platformy www.tamt.co prosimy o kontakt z wyznaczonymi na platformie osobami.

 
Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font